Duurzaamheid in de agrarische sector

De Nederlandse topsector Agro&food heeft de ambitie efficiënter en duurzamer te produceren; een hogere productie met minder grondstoffen. De kansen op deze website komen voort uit het rapport Grondstofefficiëntie in de zuivel-, varkensvlees-, aardappel-, en suikerketen.

Het rapport beschrijft in opdracht van ministerie van Economische zaken en Topsector Agri & Food de stand van zaken op het gebied van de duurzaamheidsprestaties voor belangrijke grondstoffen in de aardappel-, suiker-, varkensvlees- en zuivelketen. De vier grondstoffen zijn: land, water, energie en fosfaat. Het rapport focust op de kansen en uitdagingen voor efficiënter grondstofgebruik.

Per ketenschakel en grondstof zijn de indicatoren en uitdagingen benoemd aan de hand van een stappenplan. Bij de uitwerking van het stappenplan stond het in Nederland geproduceerde product centraal. Echter, wanneer er sprake was van een hoge mate van uitruil met of afwenteling op andere regio’s, zoals bij de import van veevoer, zijn deze wel meegenomen.

Voor de beschrijving van de ketens focusten we op de belangrijkste hotspots. De keuze voor de hotspots baseerden we op verzamelde literatuur en expertkennis. De rapportage is voorgelegd aan collega’s binnen Wageningen UR (Livestock Research, Plant Research) en ten slotte aan enkele deskundigen uit het bedrijfsleven. De consument is niet meegenomen in de analyse.

Het onderzoek heeft daarmee een verkennend karakter naar de gewenste wijze voor het duiden van mogelijkheden tot verduurzaming in het Agro&food complex.

– W.H.M. Baltussen, M.A. Dolman, R. Hoste, S.R.M. Janssens, J.W. Reijs, A.B. Smit

Den Haag, juni 2015