Kansen voor duurzame agrarische sector

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere zuivel-, varkensvlees-, aardappel-, en suikerketen. Het zijn de conclusies uit een verkenning naar grondstofefficiëntie; in opdracht van ministerie van Economische zaken en Topsector Agri & Food.

Top 3 duurzaamheidskansen per keten

Aardappel Bekijk infographic
Verminderen waterverbruik door: a. Efficiënter beregenen. b. Gesloten waterkringloop in de verwerking.
Energieneutrale aardappelketen door: a. Verlaging van het energiegebruik bij bewaring en verwerking. b. De vergroting van groene energieproductie via vergisting en het winnen van warmte en / of zonne-energie.
Verbeteren waterkwaliteit: emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen
Zuivel Bekijk infographic
Het verder verhogen van de efficiëntie van de voer- en melkproductie van de Nederlandse melkveehouderij, bijvoorbeeld via inzet van de Kringloopwijzer.
Werken aan een energieneutrale zuivelketen door in te zetten op energiebesparing en duurzame energieproductie via zon, wind en biomassa (met name mestvergisting).
In beeld brengen en verminderen van het waterverbruik, met name bij de productie van voer en aangevoerde voergrondstoffen.
Varkensvlees Bekijk infographic
De mineralenkringloop sluiten door mestverwerking via mestraffinage.
Energieneutrale varkenshouderij door: a. De verlaging van het energiegebruik. b. De vergroting van groene energieproductie via vergisting en het winnen van warmte en/ of zonne-energie.
Verminderen van waterverbruik in de teelt van voergrondstoffen zoals soja en maïs.
Suiker Bekijk infographic
Energiegebruik bij transport van de bieten (met 75% water en 10% grondtarra). Eerst van de boerderij naar de fabriek. Daarna bijvoorbeeld naar geluidswallen waar de grond wordt afgezet.
Opwaarderen van de pulp die met grote hoeveelheden geproduceerd wordt (ongeveer 15 ton / ha) en die als veevoer afgezet wordt. De energie-efficiëntie kan toenemen door het ‘restmateriaal’ waarvan de pulp wordt gemaakt, niet als veevoer, maar als hoogwaardiger materiaal af te zetten en te transporteren.
Fosfaat zoveel mogelijk terugbrengen naar de akker voor gesloten kringloop.